Zgłoś dyrekcji placówki chęć zorganizowania i sprawowania opieki nad pracą koła LOP.

1.         Przedstaw swoim podopiecznym ogólne cele Ligi i informacje dotyczące zamierzeń realizacyjnych pracy koła.

Celem Ligi jest:

  1. Kształtowanie wrażliwości człowieka a szczególnie młodzieży na bogactwo i piękno przyrody, budzenie jej umiłowania, szerzenie zrozumienia istoty, znaczenia i celów ochrony przyrody stanowiącej część ochrony środowiska.
  2. Zabieganie o zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu  i przyszłemu pokoleniu.
  3. Zabieganie o właściwe użytkowanie oraz świadome odtwarzanie jak też pomnażanie zasobów przyrody żywej, nieożywionej i krajobrazu jako dobra ogólnonarodowego;
  4. Zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego, a w szczególności:

a /utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,

b/ zachowanie różnorodności biologicznej,

c/ zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego,

d/ zapewnienie ciągłości  istnienia gatunków roślin, grzybów i zwierząt wraz z ich siedliskami poprzez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu,

e/ ochronę terenów zieleni w miastach i wsiach, w szczególności ochrona drzew i krzewów,

f/ utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych oraz stanu gatunków,

g/ ochronę krajobrazu i innych składników środowiska przyrodniczego.

  1. Inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsięwzięć, pełnienie roli organizatorskiej w społecznym ruchu na rzecz ochrony przyrody uwzględniającym zasady zrównoważonego rozwoju.
  2. Kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody.
  3. Upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz  kształtowanie kultury i etyki ekologicznej.

2.         Zaproponuj wstąpienie do LOP swoim podopiecznym, co praktycznie sprowadza się do wyrażenia przez nich chęci uczestniczenia w pracy koła i wpłacanie rocznej składki.

3.         Dopełnij niezbędnych formalności związanych z organizowaniem pracy koła. Skontaktuj się z biurem Okręgu LOP w celu uiszczenia rocznych składek. Zarejestruj koło - pozostaw w biurze wypełniony protokół z założenia koła.

4.         Wręcz otrzymane w biurze legitymacje członkom koła.

5.         Wspólnie z członkami koła LOP wybierzcie Zarząd Koła i zaplanujcie pracę roczną.

6.         Przy organizowaniu Koła LOP, planowaniu pracy, możesz skorzystać z pomocy instruktora LOP. W tym celu skontaktuj się z biurem Okręgu LOP.

Joomla Extensions