Głównym polem Twojego działania jest macierzysta placówka i Twoi podopieczni Daj jednak sobie i swoim uczniom możliwość poczucia, że jesteście częścią dużej, mającej olbrzymi dorobek organizacji.

 • Jako opiekun koła LOP postaraj się wybrać i wprowadzić do rocznego planu pracy akceptowane przez LOP obchody specjalne, takie jak:
Tydzień Czystości Wód 1-7 kwietnia
Dni Lasu i Zadrzewień 1 kwietnia - 31 maja
Międzynarodowy Dzień Ziemi 22 kwiecień
Święto Niezapominajki 15 maja
Światowy Dzień Ochrony Środowiska 5 czerwca
Sprzątanie Świata Wrzesień
Dni Ochrony Przyrody 1-31 października

Te obchody mają przede wszystkim znaczenie propagandowe. Przypominają dużej części naszego społeczeństwa o potrzebie ochrony przyrody i środowiska. Taką samą rolę mogą spełnić w społeczności dzieci i młodzieży.

Wykorzystaj te obchody do spopularyzowania działania LOP i zachęcenia dzieci i młodzieży do systematycznego, a nie tylko akcyjnego i biernego w nich uczestnictwa.

 • Sugestią Zarządu Okręgu LOP w Lesznie, skierowaną do opiekunów jest, by raz w roku zorganizować Dni lub Dzień Ligi Ochrony Przyrody.

Wyjątkowość tego Dnia polegałaby na wykonaniu zadań o znaczącym, propagandowym charakterze, w którym wzięliby udział uczniowie całej szkoły. Byłaby to również okazja do przedstawienia problematyki, jaką zajmują się członkowie LOP i pochwalenie się dokonaniami.

Członkowie Zarządu Okręgu LOP będą zainteresowani tą formą propagowania ochrony przyrody i chętnie skorzystają z zaproszenia, by być pośrednikiem w przekazywaniu dobrych doświadczeń i sukcesów w pracy z młodzieżą innym opiekunom. 

 • Zarząd Okręgu LOP w Lesznie organizuje coroczne szkolenia / warsztaty ekologiczne dla opiekunów kół LOP.

Pomysły do wykorzystania

Przedstawiamy spis zadań wybranych spośród realizowanych przez koła LOP w różnych typach szkół i przedszkoli.

Nie są one uporządkowane według celów, haseł, nie zawsze można odczytać też sposoby i warunki ich realizacji. Możemy je wykorzystać w swojej pracy pod warunkiem, że potraktujemy je w sposób twórczy.

Oto one:

 • spotkanie z członkami LOP z innej szkoły lub przedszkola w celu wymiany doświadczeń, bądź wspólnych działań,
 • spotkania i wyjazdy z przyrodnikami, członkami organizacji ekologicznych lub osobami związanymi zawodowo z ochroną przyrody i środowiska,
 • udział w prelekcjach, odczytach organizowanych przez instytucje naukowe,
 • uczestniczenie w zajęciach na terenie Ogrodu Botanicznego, Ogrodu Zoologicznego, Muzeum Przyrodniczego, Centrum Edukacji Ekologicznej z udziałem pracowników tych instytucji,
 • uczestniczenie w obozach, zielonych szkołach, rajdach pieszych i rowerowych związanych z edukacją przyrodniczą,
 • zorganizowanie zwiadu ekologicznego,
 • uczestniczenie w wycieczce "Ciekawostki dendrologiczne",
 • zorganizowanie zimowego wypadu połączonego z dokarmianiem zwierząt, do lasu z udziałem leśnika lub myśliwego,
 • interwencje u władz lokalnych w sprawie wycinania drzew, dzikich wysypisk śmieci itp.,
 • udział w ekologicznych imprezach i festiwalach organizowanych przez miejscowe instytucje pozaszkolne,
 • przygotowanie inscenizacji według własnych scenariuszy lub proponowanych w czasopismach przyrodniczych, poruszających problematykę zachowań i postaw w określonych, zagrażających przyrodzie sytuacjach,
 • pisanie artykułów do gazetek szkolnych i gazet lokalnych na tematy związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną,
 • zorganizowanie akcji "Dzień ciszy w szkole", „Dzień LOP w szkole" itp.,
 • wdrożenie systemu segregacji i zagospodarowania odpadów oraz surowców wtórnych w szkole,
 • przygotowanie i wygłoszenie pogadanek, referatów, prelekcji np.: "Tropikalni goście w naszych ogródkach", "Zabytkowe parki", "Puszcze polskie", "Silne światła zagrożeniem dla zwierząt", "Czy technika i cywilizacja to dobrodziejstwo ludzkości", "Historia ruchu ochrony przyrody w Polsce", "Sylwetki polskich propagatorów ochrony przyrody",
 • prowadzenie obserwacji fenologicznych,
 • prowadzenie obserwacji zwierząt i roślin w ich naturalnym środowisku,
 • rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów,
 • wykonanie planu terenu zielonego znajdującego się wokół szkoły i wykorzystanie go w celach poznawczych,
 • wykonanie albumów np. "Ciekawe obiekty przyrodnicze naszej okolicy",
 • wykonanie monografii "Moje ulubione drzewo",
 • realizacja projektów np. na temat "Odpadów",
 • utrzymanie kącika przyrody, biblioteczki przyrodniczej, videoteki, itp.,
 • pokaz: jak można zrobić karmniki z tłuszczu i nasion?,
 • wykonanie i zawieszenie karmników w najbliższym przedszkolu lub domu rencisty,
 • wykonanie i zawieszenie budek lęgowych dla ptaków,
 • zbieranie pieniędzy, kocy i karmy dla Schroniska dla zwierząt,
 • udział w "Wigilii dla zwierząt" - zbiórka pieniędzy na leki dla zwierząt będących w Schronisku,
 • dokarmianie bezdomnych psów i kotów,
 • sadzenie drzew w ramach akcji: "Każda klasa ma swoje drzewo", "Pierwszaku posadź drzewo", "Drzewko gimnazjalisty",
 • przygotowanie i udział w konkursach klasowych międzyklasowych i międzyszkolnych np. na plakat, plakietkę, gazetkę z okazji "Dnia Ziemi", "Dnia ochrony środowiska" lub na artykuł, wiersze i rysunki na dany temat,
 • udział w wyjazdowych warsztatach ekologicznych do ciekawych obiektów przyrodniczych na terenie naszego województwa,
 • włączenie się do akcji i imprez proponowanych i realizowanych przez urzędy i inne niż Liga organizacje, mające na celu edukację ekologiczną,

włączenie się do Kampanii Niezapominajkowej

Joomla Extensions