Twoje zadania

1.      Dopełnienie niezbędnych formalności związanych z organizowaniem szkolnych oraz przedszkolnych kół LOP.

2.      Sprawowanie pieczy nad wyborem konkretnych zadań do planu rocznego i doborem aktywizujących sposobów realizacji.

3.      Czuwanie nad merytoryczną stroną pracy koła.

4.      Otwartość na propozycje płynące z zewnątrz, dotyczące konkursów, spotkań szkoleniowych, imprez i akcji o większym zasięgu.

5.      Dbanie o rozpropagowanie w swojej placówce działalności koła LOP i włączenie do współpracy dzieci i młodzieży niezrzeszonej w LOP.

Planowanie pracy Szkolnego Koła LOP

Plan pracy sporządzany na użytek koła LOP jest spisem celowych działań (zadań). Opracowywany jest na dany rok szkolny. Ilość zaplanowanych zadań jest dowolna i zależy od warunków pracy placówki oraz wieku i poziomu kształcenia uczniów lub dzieci przedszkolnych.

Dobre plany charakteryzują się realnymi możliwościami danej placówki i w związku z tym są niepowtarzalne.

Zasady planowania pracy pozostają stałe:

1.      Zaczynać należy od ustalenia kierunków i celów działania. Postawienie sobie pytania co chciałbym osiągnąć pracując z dziećmi i młodzieżą w kole LOP, jest podstawą skonkretyzowania zadań - wyznacza kierunek działań.

Takie sformułowania jak: rozpropagowanie idei ochrony przyrody, rozpoznanie stanu środowiska w miejscu zamieszkania, poznanie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy, wykształcenie postaw przyjaznych dla środowiska, rozwijanie czytelnictwa popularnonaukowego, rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy przyrodniczej, to przykłady kierunków działań. Spróbujemy je ustalić na użytek swojej pracy.

To jak je sformułujemy, jaki poziom szczegółowości w nich zawrzemy, nie jest najważniejsze. Nie musimy ich nawet zapisywać w planie pracy. Najważniejsze by planowaniu pracy towarzyszyła świadomość, że wiemy w jakim kierunku zmierzamy.

2.      Planowanie jest procesem, w którym uczestniczą członkowie koła i opiekun. Jest to niezwykle ważny element współdziałania, w którym rysują się zakresy aktywności uczniów (członków koła) i opiekuna.

Wspólnie rozpatrujemy i dyskutujemy:

a)      kierunki działań w danym roku szkolnym,

b)      zadania mające dostarczyć wiedzy i możliwości nabycia praktycznych umiejętności,

c)      sposoby realizacji zadań; (ich dobór bardzo ściśle związany jest z poziomem kształcenia, ma zaktywizować zespół, dostarczyć przeżyć i emocji),

d)      udział konkretnego zespołu osób w realizacji poszczególnych zadań z wytypowaniem osób odpowiedzialnych,

e)      terminy realizacji zadań.

3.      Plan pracy koła należy spisać i podać do wiadomości wszystkich członków oraz dyrekcji placówki (rady pedagogicznej), by stał się częścią planu dydaktyczno-wychowawczego placówki.

Formy zapisu planu są dowolne. Zwykle przybierają postać tabeli.

 

Przykład pracy koła LOP

Joomla Extensions